Rada Rodziców

Rok szkolny 2020/2021

Przewodnicząca: Kamila Kulig
Z-ca przew.: Agnieszka Jurczyk
Skarbnik: Urszula Kotarba