Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski SP nr 17 im. Kurierów Sądeckich w Nowym Sączu to wszyscy uczniowie szkoły. Zarząd Samorządu Uczniowskiego jest reprezentantem wszystkich uczniów. Zarząd Samorządu Uczniowskiego jest wybierany każdego roku w demokratycznych wyborach.

SU jest organizacją, która ściśle współpracuje z dyrekcją, gronem pedagogicznym szkoły i rodzicami opracowując między innymi ważne dla życia szkoły i uczniów dokumenty.

W grupie siła, więc razem możemy zdziałać wiele dobrego, możemy uczyć się demokracji, współpracy, podejmowania decyzji, a także realizować swoje pomysły. Każdy z nas jest inny, ale każdy ma wielkie możliwości, różnorodne zdolności, talenty i zainteresowania, trzeba tylko chcieć je pokazać i wykorzystać.

Jeżeli masz ciekawe pomysły dotyczące pracy naszej szkoły zgłoś je do przewodniczącej SU, zastępcy lub członków zarządu SU.

Uprawnienia SU

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, rozdział 4 – Społeczne organy w systemie oświaty, art. 55.

 • Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki.

 • Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

 • Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.

 • Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.

 

Cele Samorządu Uczniowskiego 

 • Reprezentowanie ogółu uczniów.
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
 • Organizowanie imprez szkolnych.
 • Współdziałanie z władzami szkoły, mające na celu zapewnienie uczniom należytych warunków nauki.
 • Przedstawianie nauczycielom i władzom szkoły opinii oraz potrzeb uczniowskich.
 • Organizowanie wypoczynku i rozrywki (zawody sportowe, wycieczki, święta uczniowskie).
 • Informowanie społeczności szkoły o podjętych działaniach i akcjach.
 • Udział w akcjach szkolnych i środowiskowych.
 • Troska o sprzęt i mienie społeczne, organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz szkoły, klasy i środowiska.
 • Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłaszanie go przez opiekuna Samorządu dyrektorowi szkoły lub radzie pedagogicznej.
 • Godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz.
 • Współpraca z organizacjami istniejącymi na terenie szkoły.
 • Mediacja przez rozstrzyganiu konfliktów dotyczących społeczności szkoły.

 

W dniu 18 września 2019 odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Skład Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2019/2020

Przewodnicząca

Angelika Król – klasa VIII

Zastępca przewodniczącej

Zuzanna Maciuszek – klasa VIII

Członkowie zarządu SU

Martyna Kołodziej – klasa Va

Franciszek Nieć – klasa VII

Martyna Pasiut – klasa IV

Patryk Pancerz – klasa VIII

Bronisław Skrzypiec – klasa V b

Mariusz Stanek – klasa VI a

Filip Surowiak – klasa Va

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020

W dniu 24 września 2019 odbyło się pierwsze spotkanie zarządu SU. Zarząd SU zatwierdziła plan pracy SU w bieżącym roku szkolnym .


Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy pewnych kręgów tematycznych rozwijanych i realizowanych w ciągu całego roku szkolnego. Są to następujące zagadnienia:

1.Rozwijanie samorządności:
-Opracowywanie planu pracy SU.
-Stałe prowadzenie tablicy informacyjnej SU.
-Spotkania z samorządami klasowymi, informacje o podejmowanych akcjach, działaniach,
zapoznanie ze Statutem Szkoły, Warunkami i Sposobami Oceniania Wewnątrzszkolnego, programem Profilaktyczno-Wychowawczym.
-Udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu.
-Pomoc w przeprowadzeniu uroczystych apeli rozpoczynających i kończących rok szkolny oraz apeli okolicznościowych.
-Systematyczne spotkania SU – planowanie i organizowanie pracy.

 

2. Akcje charytatywne.
-Udział w akcjach charytatywnych
wynikających z potrzeb.
-Zbiórka nakrętek plastikowych.
-Współpraca ze szkolnym Kołem Caritas.

3. Propagowanie ciekawych pomysłów na spędzania wolnego czasu – imprezy towarzyskie, szkolne lub środowiskowe.
-Zabawa andrzejkowa.
-Mikołajki.
-Zabawa karnawałowa.
-Walentynki.
-Dzień Dziecka.
-Poczta świąteczna.
-Festyn rodzinny.4. Konkursy, turnieje, zawody sportowe.
-Szkolny Konkurs plastyczny o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.
-Szkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek.
-Wspieranie organizacji konkursów tematycznych i sportowych.

5. Rozwijanie postaw patriotycznych w szkole
-Udział Pocztu sztandarowego na wszystkich uroczystościach szkolnych i miejskich związanych z ważnymi wydarzeniami historycznymi.

-Pomoc w organizacji apeli szkolnych upamiętniających ważne rocznice i święta.

-Opieka nad miejscami pamięci narodowej znajdującymi się na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Sączu.

-Przygotowanie kotylionów i rozdawanie ich mieszkańcom lokalnej społeczności z okazji najważniejszych świąt państwowych.

 

Działania Samorządu Uczniowskiego prowadzone przez cały rok szkolny 2019/20

 • Szczęśliwy numerek – losowany codziennie
 • Weekend bez zadania domowego –raz w miesiącu
 • Dzień „szalonych skarpetek” – raz w miesiącu
 • Taneczne przerwy – 2 razy w tygodniu
 • Urodziny ucznia bez pytania