Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski SP nr 17 im. Kurierów Sądeckich w Nowym Sączu to wszyscy uczniowie szkoły. Zarząd Samorządu Uczniowskiego jest reprezentantem wszystkich uczniów. Zarząd Samorządu Uczniowskiego jest wybierany każdego roku w demokratycznych wyborach.

SU jest organizacją, która ściśle współpracuje z dyrekcją, gronem pedagogicznym szkoły i rodzicami opracowując między innymi ważne dla życia szkoły i uczniów dokumenty.

W grupie siła, więc razem możemy zdziałać wiele dobrego, możemy uczyć się demokracji, współpracy, podejmowania decyzji, a także realizować swoje pomysły. Każdy z nas jest inny, ale każdy ma wielkie możliwości, różnorodne zdolności, talenty i zainteresowania, trzeba tylko chcieć je pokazać i wykorzystać.

Jeżeli masz ciekawe pomysły dotyczące pracy naszej szkoły zgłoś je do przewodniczącej SU, zastępcy lub członków zarządu SU.

Uprawnienia SU

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, rozdział 4 – Społeczne organy w systemie oświaty, art. 55.

 • Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki.

 • Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

 • Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.

 • Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.

 

Cele Samorządu Uczniowskiego 

 • Reprezentowanie ogółu uczniów.
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
 • Organizowanie imprez szkolnych.
 • Współdziałanie z władzami szkoły, mające na celu zapewnienie uczniom należytych warunków nauki.
 • Przedstawianie nauczycielom i władzom szkoły opinii oraz potrzeb uczniowskich.
 • Organizowanie wypoczynku i rozrywki (zawody sportowe, wycieczki, święta uczniowskie).
 • Informowanie społeczności szkoły o podjętych działaniach i akcjach.
 • Udział w akcjach szkolnych i środowiskowych.
 • Troska o sprzęt i mienie społeczne, organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz szkoły, klasy i środowiska.
 • Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłaszanie go przez opiekuna Samorządu dyrektorowi szkoły lub radzie pedagogicznej.
 • Godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz.
 • Współpraca z organizacjami istniejącymi na terenie szkoły.
 • Mediacja przez rozstrzyganiu konfliktów dotyczących społeczności szkoły.

 

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022

W dniu 9 października 2020 odbyło się pierwsze spotkanie zarządu SU.

Zarząd SU zatwierdziła plan pracy SU w bieżącym roku szkolnym .

Plan pracy  Samorządu Uczniowskiego został opracowany w oparciu o następujące punkty:

1.Rozwijanie samorządności wśród uczniów:
-Opracowywanie planu pracy SU.
-Prowadzenie tablicy informacyjnej SU na parterze.
-Spotkania z samorządami klasowymi, informacje o podejmowanych akcjach, działaniach. Podejmowanie inicjatyw klasowych i ogólnoszkolnych. Rozwiazywanie bieżących problemów i konfliktów.
-Udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu w pełnym reżimie sanitarnym.

-Systematyczne spotkania SU – planowanie i organizowanie bieżącej pracy SU.

 1. Udział w akcjach charytatywnych.
  -Udział w akcjach charytatywnych wynikających z potrzeb szkoły i środowiska.
  -Zbiórka nakrętek plastikowych dla Paulinki z klasy 4.
  -Współpraca ze szkolnym Kołem Caritas oraz instytucjami i grupami działającymi na terenie osiedla Mała Poręba.

 1. Propagowanie ciekawych pomysłów na spędzania wolnego czasu – imprezy towarzyskie, szkolne lub środowiskowe.
  -Zabawa andrzejkowa.
  -Mikołajki.
  -Zabawa karnawałowa.
  -Walentynki.
  -Dzień Dziecka.
  -Poczta świąteczna.
  -Festyn rodzinny.
 2. Konkursy, turnieje, zawody sportowe.
  -Szkolny Konkurs plastyczny o bezpieczeństwie w czasie pandemii Covid 19.
  -Szkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek.
  -Wspieranie organizacji konkursów tematycznych i sportowych na terenie szkoły i osiedla.
 3. Rozwijanie postaw patriotycznych w szkole
  -Udział Pocztu sztandarowego na wszystkich uroczystościach szkolnych i miejskich związanych z ważnymi wydarzeniami historycznymi.

-Pomoc w organizacji apeli szkolnych upamiętniających ważne rocznice i święta.

-Opieka nad miejscami pamięci narodowej znajdującymi się na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Sączu.

-Przygotowanie kotylionów i rozdawanie ich mieszkańcom lokalnej społeczności z okazji najważniejszych świąt państwowych.

Skip to content