XXVI Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Biblijnej i Piosenki Religijnej

XXVI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ

I PIOSENKI RELIGIJNEJ

Motto konkursu: ,,BIBLIA KSIĘGĄ MIŁOŚCI”

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 17 im. Kurierów Sądeckich w Nowym Sączu ul. Mała Poręba 57 (tel.: 18/443-98-48) przy współudziale katechety.

TERMIN:       I etap – 20.03.2023r. – godz. 9:00

                        II etap – 23 marca 2023r.

Rozpoczęcie  XXVI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY BIBLIJNEJ
I PIOSENKI RELIGIJNEJ
:  23 marca 2023r. godz. 9.30, sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 17 im. Kurierów Sądeckich w Nowym Sączu.

W programie:

  1. Konkurs Piosenki Religijnej
  2. Konkurs Wiedzy Biblijnej – II etap
  3. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród

Cele:

rozwijanie zainteresowań Biblią i piosenką religijną,

-zachęcanie uczniów do pracy nad poznaniem bogactwa i głębi Pisma Świętego,

-popularyzacja wśród młodzieży piosenki religijnej, która mogłaby towarzyszyć w trakcie

różnych uroczystości rodzinnych, szkolnych i kościelnych.

Warunki uczestnictwa:

Uczniowie klas IV – VIII Szkół Podstawowych z terenu Nowego Sącza

Termin nadsyłania zgłoszeń wraz ze zeskanowanymi zgodami – 15.03.2023r. na adres: sp17@edu.nowysacz.pl

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY BIBLIJNEJ

W konkursie może uczestniczyć jedna drużyna ze zgłoszonej szkoły (maksymalnie 3 osoby).

Zakres: Ewangelia wg św. Marka (ze wstępem, przypisami, komentarzami oraz pojęciami ze słownika dot. tekstu Ewangelii znajdującego się na końcu Pisma Świętego). Obowiązuje przekład Pisma Świętego, Edycja Św. Pawła.

  1. Konkurs Wiedzy Biblijnej zostanie przeprowadzony w dwóch etapach.

            I etap – test wiedzy w wersji zdalnej – odbędzie się on 20.03.2023 o godz. 9:00

            II etap (ustny) – rozgrywka pomiędzy 5 drużynami w SP Nr 17

2. Organizacja I etapu

            a. Etap ten odbywa się w szkole macierzystej 20.03.2023 o godz. 9:00,

            b. Drużyna (maksymalnie 3 osoby) rozwiązuje test w wersji online na jednym stanowisku (wszyscy razem przy jednym komputerze) na platformie test portal.pl. Link do testu zostanie wysłany wcześniej na adresy e-mail opiekunów grup, a test uruchomi się automatycznie o wyznaczonej godzinie,

            c. Wyniki w tym samym dniu będą przesłane do opiekunów grup (katechetów/nauczycieli),

            d. Do etapu II awansują 4 najlepsze zespoły (+ do II etapu niezależnie od wyniku testu przechodzi drużyna gospodarzy – uczniowie SP 17).

3. Organizacja II etapu i przebieg

            a. Do etapu II (ustnego) przechodzą 4 zespoły, które uzyskały największą ilość punktów w etapie pisemnym oraz drużyna gospodarzy.

            b. Etap II odbywa się publicznie, wobec trzyosobowej komisji oraz wszystkich uczestników w Szkole Podstawowej Nr 17 im. Kurierów Sądeckich w Nowym Sączu (ul. Mała Poręba 57)

            c. Etap II obejmuje 7 pytań zadawanych każdemu zespołowi.

            d. Czas zastanawiania się zespołu w celu udzielenia prawidłowej odpowiedzi wynosi jedną minutę.

            e. Pytania są wybierane przez poszczególne zespoły w następujący sposób: zespół wybiera numer pytania z zestawów punktowych.

Przed rozpoczęciem etapu ustnego komisja podaje zasady punktacji odpowiedzi.

            f. Po 7 kolejkach zadawanych pytań komisja zlicza punkty zdobyte w etapie ustnym przez poszczególne zespoły, dodając do nich punkty zdobyte przez zespoły w etapie pisemnym (online).

            g. Suma punktów zdobyta w etapach pisemnym i ustnym wyznacza poszczególnym zespołom odpowiednie miejsca (I, II, III).

            h. Gdyby w ten sposób nie osiągnięto rozstrzygnięcia, następuje dalsze zadawanie pytań. Każda zła odpowiedź w danej kolejce pytań powoduje spadek punktów zespołu
i rozstrzygnięcie konkursu.

                i. Poprawna część odpowiedzi, zarówno w etapie pisemnym jak i ustnym, jest nagradzana punktami proporcjonalnie do ilości punktów możliwych do uzyskania za daną odpowiedź.

            j. Nikt nie może dokonywać zmian w regulaminie podczas trwania konkursu.

            k. Nad zgodnością przebiegu konkursu czuwają organizatorzy, komisja oraz widzowie.

            l.  Wszelkie uwagi dotyczące sprzeczności między konkursem, a regulaminem prosimy kierować do organizatorów i komisji.

Materiał do konkursu zawarty jest zarówno w tekście danej Księgi Pisma Świętego, we wstępie do tej Księgi jak i w jej przypisach, komentarzach i słowniku. Obowiązuje przekład Pisma Świętego – Edycja Św. Pawła.

4. Bezwzględnie zabrania się – pod rygorem dyskwalifikacji zespołu – podpowiadania poszczególnym zespołom podczas pisania testu przez członków komisji, opiekunów, obserwatorów itp.

5. Obserwatorami podczas etapu pisemnego mogą być nauczyciele, wychowawcy, katecheci, księża, opiekunowie grup.

UWAGA! Wypełnione (oryginały) zgody na udział w Konkursie Wiedzy Biblijnej
i Piosenki Religijnej należy zachować w szkole macierzystej.

XXVI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ

I PIOSENKI RELIGIJNEJ

Motto konkursu: ,,BIBLIA KSIĘGĄ MIŁOŚCI”

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 17 im. Kurierów Sądeckich w Nowym Sączu ul. Mała Poręba 57 (tel.:18/443-98-48) przy współudziale katechety.

Rozpoczęcie  XXVI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY BIBLIJNEJ
I PIOSENKI RELIGIJNEJ
:  23 marca 2023r. godz. 9.30, sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 17 im. Kurierów Sądeckich w Nowym Sączu.

W programie:

  1. Konkurs Piosenki Religijnej
  2. Konkurs Wiedzy Biblijnej – II etap
  3. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród

Cele:

rozwijanie zainteresowań piosenką religijną,

-popularyzacja wśród młodzieży piosenki religijnej, która mogłaby towarzyszyć w trakcie

różnych uroczystości rodzinnych, szkolnych i kościelnych.

Warunki uczestnictwa:

Uczniowie klas IV – VIII Szkół Podstawowych z Nowego Sącza

Termin nadsyłania zgłoszeń wraz ze zeskanowanymi zgodami – 15.03.2023r. na adres: sp17@edu.nowysacz.pl

REGULAMIN KONKURSU PIOSENKI RELIGIJNEJ

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:

I kategoria – zespół muzyczny

Każdą szkołę może reprezentować tylko jeden zespół muzyczny – maksymalnie 10 osób (w skład zespołu nie wlicza się jednego akompaniującego nauczyciela). Zespół wykonuje jedną piosenkę.

II kategoria – solista

Każdą szkołę może reprezentować tylko jeden solista wykonujący jedną piosenkę. Soliście może towarzyszyć chórek lub członkowie zespołu muzycznego (maksymalnie 9 os.),  jednak  w ocenie pod uwagę bierze się przede wszystkim możliwości wokalne solisty.

Uczestnicy nie mogą powtarzać repertuaru z poprzednich lat.

W Konkursie Piosenki Religijnej szkoła może zgłosić udział w dwóch kategoriach (zespół muzyczny, solista) lub w jednej kategorii.

Jury Konkursu Piosenki Religijnej będzie oceniać wartość utworu muzycznego (emisję, czystość, intonację głosu), wartość teksu i ogólne wrażenie artystyczne.

Po rozstrzygnięciu konkursów zostaną wręczone dyplomy, wyróżnienia i nagrody.

Karta zgłoszenia:

Nazwa Szkoły: ……………………………………………………………………………

Adres szkoły: ……………………………………………………………………………..

Opiekun/katecheta: ……………………………………………………………………….

Dane kontaktowe opiekuna/katechety (e-mail i numer telefonu):

………………………………………………………………………………………………

Forma udziału: Konkurs Piosenki Religijnej/Konkurs  Wiedzy Biblijnej *

Dane uczestników (imię i nazwisko/klasa)

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

                                                                              ……………………………………………………………………..

                                                                                                      Opiekun/katecheta

*    właściwe podkreślić

Klauzula wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której

dane dotyczą

……………………………………………………………….

Imię i nazwisko uczestnika konkursu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową nr 17 im. Kurierów Sądeckich w Nowym Sączu, ul. Mała Poręba 57, zwane dalej Administratorem, moich danych osobowych w celach uczestnictwa w Konkursie Wiedzy Biblijnej i Piosenki Religijnej i promocyjnych szkoły. Wyrażenie woli jest zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO).

Potwierdzam otrzymanie załącznika informacyjnego zgodnie art. 13 ust.1 i ust. 2 RODO od  Administratora Danych Osobowych, z którym się zapoznałem i przyjąłem do wiadomości.

………………………………………………………………..                                              ………………………………………………

Podpis rodzica / opiekuna prawnego uczestnika konkursu                             miejscowość i data

Regulamin Konkursu Piosenki Religijnej i Wiedzy Biblijnej/Rodo

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 17 im. Kurierów Sądeckich w

Nowym Sączu, ul. Mała Poręba 57, zwane dalej Administratorem, dane kontaktowe: tel.: 18 443 98 48 , e-

mail: SP17@EDU.NOWYSACZ.PL

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a

dane zwycięzców w celu przekazania im nagrody.

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

tj. na podstawie zgody uczestników. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do

udziału w konkursie.

4. Osobie, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do cofnięcia zgody w

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody

przed jej cofnięciem.

5. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz

przysługuje prawo do sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia

danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.

6. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

(PUODO).

7. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia, nazwiska oraz zdjęcia do promocji konkursu na

stronie internetowej organizatora konkursu oraz w celu informowania o wynikach konkursu.

Zgody na przetwarzanie danych osobowych będą przechowywane przez szkołę macierzystą ucznia.

Skip to content